Search
Close this search box.
một mình chữa trị - nón ánh sáng

Một Mình Chữa Trị

5 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Linh Dược Hỗn Độn

Tăng 20%/25%/30%/35%/40% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến Sát Thương Duy Trì của người trang bị gây ra tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 2 hiệp. Khi kẻ địch rơi vào hiệu ứng Sát Thương Duy Trì mà người thi triển bị tiêu diệt, người trang bị hồi phục 4/5/6/7/8 năng lượng.

Cách để sở hữu

Đổi Cửa Hàng Herta – Vũ Trụ Mô Phỏng

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

một mình chữa trị

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

tấn công
Tấn Công

529

phòng thủ
Phòng Thủ

396

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
lõi dập tắt
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
lõi dập tắt
15
ánh đen u tối
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
lõi phát sáng
6
ánh đen hư không
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
lõi phát sáng
12
ánh đen hư không
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
lõi rục rịch
5
ánh đen trầm luân
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
lõi rục rịch
8
ánh đen trầm luân
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
lõi dập tắt
23
lõi phát sáng
18
lõi rục rịch
13
ánh đen u tối
4
ánh đen hư không
12
ánh đen trầm luân
15